הסכמי עבודה

על כל מעסיק להודיע לעובד בכתב אודות תנאי עבודותו, אחרת המעסיק עלול למצוא את עצמו מחויב לשלם לאותו העובד פיצויים או קנס למשרד התמ"ת.

על אף מה שמקובל לחשוב, עריכת הסכם עבודה אינה מחוייבת על פי חוק, ואין חובה על המעסיק להחתים את העובד על הסכם, אלא מדובר בנוהל מקובל מאד ברוב מקומות העבודה, אשר מטרתו לייצר ודאות באשר לאותן הזכויות והחובות של העובד.

עם זאת ולמרות שאין חובת עריכת הסכם, על המעסיק ליידע את העובד מהם תנאי עבודתו בכתב. הודעה זו צריכה לכלול את הפרטים הבאים: תאריך תחילת עבודה וסיומה (במידה ומדובר במשרה לתקופה קצובה), זהות המעסיק, תיאור התפקיד, ציון שם המנהל הישיר של העובד, מועד תשלום שכר, אורך יום העבודה, ציון על יום המנוחה השבועי של העובד, פירוט אודות התשלום שמועבר לעובד עבור תנאים סוציאליים ואת שם ארגון העובדים של העובד.

מעסיק שמפר את החוק ולא מספק לעובד "הודעה בדבר תנאי העסקה" חשוף לשורה של סנקציות ביניהם תשלום פיצויים לעובד, ללא הוכחת נזק, בשיעור של עד 15 אלף ש"ח.
במידה שהמעסיק יקבל תביעה מהעובד, הפיצוי לעובד שלא נמסרה לו ההודעה על תנאי העסקתו עלולה לעבור בהרבה את ה-15 אלף ש"ח ונטל ההוכחה במקרה של תביעה עלול להתהפך.

בתום העסקתו של עובד, בין אם פוטר או התפטר, חלה חובה על המעסיק לבצע הליך שנקרא "גמר חשבון", במסגרת תהליך זה הוא אמור לוודא שכל התשלומים אשר מגיעים לעובד על תקופת העבודה שולמו כנדרש (ימי חג, שעות נוספות, נסיעות, דמי הבראה, הפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורין ועוד).